Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Utleiers plikter etter husleieloven

Del oss

Inngåelsen av en husleieavtale for bolig eller næringslokale mv. representerer betydelige økonomiske interesser for både utleier (personen som leier ut boligen) og for leietaker (personen som leier boligen). Dette er bakgrunnen for at det ved leieforholdet oppstår flere rettigheter og forpliktelser for begge parter som skal sikre at partene etterlever sine kontraktsforpliktelser. Det økonomiske preget ved husleieavtaler medfører at landets domstoler årlig behandler et betydelig antall saker som gjelder tvist mellom utleier og leietaker i forbindelse med leieforholdet.

For utleier utgjør den viktigste hovedforpliktelsen i leieforholdet å sørge for at leietaker får disposisjonsrett til leieobjektet i hele perioden mens leieforholdet består. Dette innebærer at utleier er forpliktet til å sørge for at leietaker har adgang til leieobjektet og at boligen/næringslokalet kan benyttes i tråd med det partene har avtalt seg i mellom og til det forutsatte formålet.

Videre er utleier forpliktet til å utbedre eventuelle mangler som måtte oppstå ved leieobjektet i leieperioden, med mindre manglene skyldes forhold på leietakers side. Utleiers vedlikeholdsplikt medfører eksempelvis at utleier er ansvarlig for mangler som følge av hendelige forhold, som for eksempel lynnedslag eller oversvømmelse av vann. I forlengelsen av dette må utleier sørge for at leieobjektet og eiendommen for øvrig er i vanlig god stand, hvilket er den tilstand som leietaker har krav på etter husleieloven, med mindre annet er gyldig avtalt mellom partene.  

Utleier er videre forpliktet til å opprettholde ro og orden i eiendommen i leieperioden, men innholdet i denne plikten må fastsettes i den konkrete saken ut i fra hva slags leieforhold det gjelder og de øvrige forholdene ved eiendommen.

Hva bør jeg gjøre dersom det oppstår tvist i leieforholdet?

Dersom man leier eller leier ut bolig og/eller næringslokaler mv., og det oppstår en tvist mellom partene, bør man innhente fagkyndig bistand umiddelbart. Dette fordi feil og mangler i utleieforholdet ordinært medfører en betydelig økonomisk belastning for partene og fordi partene vil kunne påberope seg misligholdssanksjoner etter husleieloven. I tillegg er regelverket knyttet til utleie komplisert. Codex Advokat har lang erfaring med bistand knyttet til rådgivning ved utleie og leie av fast eiendom som bolig og næringslokale.

Det er derfor viktig at man søker fagkyndig bistand hos advokat for å håndtere tvisten mellom partene på en tilfredsstillende måte, og for å få bistand med å avklare ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker.

Les mer om utleiers plikter etter husleieloven her

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i saker som gjelder utleie og leie av fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.

Relatert artiklers