Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Leietakers plikter etter husleieloven

Del oss

Inngåelsen av en husleieavtale for bolig eller næringslokale mv. representerer betydelige økonomiske interesser for både utleier (personen som leier ut boligen) og for leietaker (personen som leier boligen). Dette er bakgrunnen for at det ved leieforholdet oppstår flere rettigheter og forpliktelser for begge parter som skal sikre at partene etterlever sine kontraktsforpliktelser. Det økonomiske preget ved husleieavtaler medfører at landets domstoler årlig behandler et betydelig antall saker som gjelder tvist mellom utleier og leietaker i forbindelse med leieforholdet.

For leietaker utgjør den viktigste forpliktelsen etter husleieavtalen å betale husleie til utleier, og størrelsen på husleien vil regelmessig være avtalt på forhånd mellom partene i forbindelse med inngåelsen av husleieavtalen. Dersom dette ikke er tilfellet, må leiebeløpet fastsettes i samsvar med husleielovens bestemmelser.

Videre er leietaker forpliktet til å benytte leieobjektet til den bruk som er avtalt. Eksempelvis innebærer dette som den klare hovedregelen at det ikke er tillatt å drive næringsvirksomhet fra en ordinær utleiebolig, eller at man benytte et næringslokale som bolig.

Leietaker plikter videre å behandle leieobjektet med vanlig aktsomhet og i tillegg i tråd med det partene særskilt har avtalt. Har partene eksempelvis avtalt at røyking i leieobjektet ikke er tillatt, vil dette være gjeldene mellom partene. I forlengelsen av dette har leietaker videre en vedlikeholdsplikt for deler av inventaret og utstyret i leieobjektet.

Hva bør jeg gjøre dersom det oppstår tvist i leieforholdet?

Dersom man leier eller leier ut bolig og/eller næringslokaler mv., og det oppstår en tvist mellom partene, bør man innhente fagkyndig bistand umiddelbart. Dette fordi feil og mangler i utleieforholdet ordinært medfører en betydelig økonomisk belastning for partene og fordi partene vil kunne påberope seg misligholdssanksjoner etter husleieloven. I tillegg er regelverket knyttet til utleie komplisert. Codex Advokat har lang erfaring med bistand knyttet til rådgivning ved utleie og leie av fast eiendom som bolig og næringslokale.

Det er derfor viktig at man søker fagkyndig bistand hos advokat for å håndtere tvisten mellom partene på en tilfredsstillende måte, og for å få bistand med å avklare ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker.

Les mer om leietakers plikter etter husleieloven he

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i saker som gjelder utleie og leie av fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.

Relaterte artikler