Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kan ansatte sies opp på grunn av tillitssvikt?

Del oss

Både arbeidsgiver og den ansatte er avhengig av tillit til hverandre. Uten den nødvendige tillit, vil arbeidsforholdet ikke fungere. Ett spørsmål er om du som arbeidsgiver har noen virkemidler mot en ansatt som ikke utviser denne nødvendige tilliten. Du har helt klart rett til å påpeke et tillitsbrudd, enten muntlig eller skriftlig, men kan du også meddele oppsigelse?

Kan være oppsigelsesgrunn

Sviktende tillit fra den ansatte kan utgjøre saklig oppsigelsesgrunn. En ansatt som oppfører seg slik at virksomheten, kolleger eller andre berørte ikke kan stole på ham, har liten grunn til å få fortsette i stillingen.

Konkret vurdering

Som i alle tilfeller må det imidlertid foretas en helt konkret vurdering av om omstendighetene berettiger til oppsigelse. En arbeidstaker i en særlig betrodd stilling, for eksempel en daglig leder eller administrerende direktør, vil det kunne stilles strengere krav til enn for eksempel en underordnet ansatt.

Utover stillingens art vil naturligvis selve den tillitssvekkende handling være av betydning. Men type stilling må også sees i sammenheng med selve handlingen. For eksempel vil det neppe være slik at en kontormedarbeider, som tar med seg tobakk utover tokakksgrensen etter en julebordtur, kan sies opp, mens det for en transportsjåfør, som gjør det samme under et transportoppdrag, vil kunne stille seg annerledes. For transportselskapet vil det kunne skape mistillit blant samarbeidspartnere og tollmyndigheter, dersom dets transportsjåfører som til stadighet krysser landegrensene overskrider kvotene.

 

Relaterte artikler