Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hva betyr avskjed?

Del oss

Avskjed betyr at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Det vil si at arbeidstaker må fratre sin stilling og at lønnsplikten til arbeidsgiver samtidig opphører. Avskjed er derfor en svært streng reaksjon, ettersom arbeidstaker fra en dag til en annen står uten arbeid og uten lønn.

Når kan arbeidstaker bli meddelt avskjed?

Før arbeidsgiver beslutter avskjed må arbeidstaker kalles inn til drøftelsesmøte. Dette fremkommer og reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-1. I møtet skal arbeidsgiver legge frem det grunnlag de mener å ha for avskjedigelse. Ettersom avskjed er en belastende reaksjon for arbeidstaker, er det strenge beviskrav. Arbeidsgiver må kunne bevise at grunnlaget for avskjeden faktisk foreligger. Drøftelsesmøtet er dermed arbeidstakers anledning til å forklare seg om påstandene og eventuelt motbevise den informasjon arbeidsgiver sitter med. Hevder arbeidsgiver etter møtet at de fortsatt har grunnlag for avskjed, vil arbeidstaker bli meddelt et avskjedsbrev.

Som nevnt er avskjed en alvorlig reaksjon for arbeidstaker; det er derfor også kun situasjoner av alvorlig karakter som må begrunne avskjeden. Eksempler på situasjoner som kan begrunne avskjed er ordrenekt, ulegitimert fravær, straffbare handlinger, bruk av rusmidler på arbeidsplassen mv.

Dersom arbeidstaker hevder at avskjeden er ugyldig, kan vedkommende kreve forhandlinger. Krav om forhandlinger må være fremmet til arbeidsgiver innen to uker etter at avskjedsbrevet er kommet frem til arbeidstaker. Retten til å kreve forhandlinger er regulert i arbeidsmiljøloven § 17-3. Kommer ikke partene til enighet i forhandlingsmøtet kan arbeidstaker velge å ta saken til domstolen for avgjørelse der.

Relatert artikler