Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hvordan søke om dispensasjon i byggesaker?

Del oss

I overenstemmelse med lovverk og reguleringsplaner må alle byggverk oppføres etter bestemmelser fastsatt der.

Tilfeller hvor søknad om dispensasjon kan være nødvendig

Eksempler på tilfeller hvor søknad om dispensasjon kan være nødvendig, kan være dersom en nabo ikke ønsker å gi samtykke til plassering av byggverk nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, eller dersom man ønsker å bygge høyere og større enn det som kommuneplanen/reguleringsplanen tillater.

En særskilt tillatelse (dispensasjon) kan gis på bakgrunn av en skriftlig søknad om å varig eller midlertidig fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtak, reguleringsplaner og bestemmelser.

Flere kriterier må oppfylles

En søknad om dispensasjon må oppfylle flere kriterier og være begrunnet. Det er hovedsakelig de konkrete forholdene i en sak som skal vektlegges ved vurderingen av om dispensasjon skal gis eller ikke, men to vilkår må være oppfylt;

  1. Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  2. Fordelene med tiltaket må være klart større enn ulempene med tiltaket.

Dispensasjonssøknad

Når man søker om dispensasjon kan man enten sende søknaden separat, eller man kan sende en søknad om tillatelse i tillegg. Uansett må man avmerke på nabovarslet og gjenparten til nabovarslet at det søkes om dispensasjon. Behandlingen av en dispensasjonssøknad er gebyrbelagt. Gebyret fastsettes etter gebyrregulativet og varierer etter type og størrelse på tiltaket.

Klage på vedtaket

Dersom kommunen ikke gir dispensasjon for tiltaket, kan man klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av vedtaket, og man må i klagen angi hvilket vedtak som påklages og hva man ønsker endret i vedtaket. Naboer og andre som berøres av et vedtak der en dispensasjonssøknad innvilges, vil også kunne klage på vedtaket. En advokat vil kunne råd og veiledning hva gjelder klagemulighetene, og kan også bistå med å utarbeide en klage over vedtaket.

Les mer om dispensasjonssøknader her.

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i saker som gjelder plan- og bygningsrett.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.