Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hvem har beslutningsmyndighet i et eierseksjonssameie?

Del oss

Et eierseksjonssameie er en eiendom som er delt opp i flere eierseksjoner. Eksempler på dette er blokker og rekkehus hvor leilighetene eies av forskjellige personer. Et slikt sameie består av to eller flere eiere, som uavhengig av hverandre har full faktisk og juridisk rådighet av sin(e) seksjon(er). Eierseksjonsleiligheter kalles ofte for selveierleiligheter.

I et eierseksjonssameie er sameiermøtet den øverste myndigheten, og det kan overprøve enhver beslutning tatt av styret. Alle eierseksjonssameier må også ha et styre som sørger for den daglige driften.  

Hver seksjon i eierseksjonssameie har én stemme på sameiermøtet, og i de fleste beslutninger kreves det vanlig flertall. Ellers krever enkelte beslutninger to tredjedels flertall, mens noen få beslutninger krever enighet.

Følgende beslutninger krever minst to tredjedels flertall:

  1. Byggearbeider som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, eksempelvis en beslutning om å bygge nye garasjer.
  2. Omgjøring av fellesareal til en boligseksjon eller utvidelse av en boligseksjon.
  3. Salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom som tilhører felleskapet. Bestemmelsen gjelder bare fellesareal. Over seksjonene (hoveddel og tilleggsdel) har sameiermøtet ingen myndighet.
  4. Andre rettslige disposisjoner som går utover vanlig forvaltning, hvilket i praksis innebærer andre disposisjoner enn de som er nevnt under bokstav c) ovenfor.
  5. Ved endring av en seksjons formål fra bolig til næring, eller omvendt. Det kan også være aktuelt å kreve samtykke av de berørte seksjonene dersom dette er fastsatt i vedtektene.
  6. Dersom sameiet eller en sameier ønsker en reseksjonering. Bestemmelsen gjelder bare de tilfeller der reseksjoneringen medfører opprettelse av nye seksjoner og dette fører til en økning av det samlede stemmetall.
  7. Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. Dette kan for eksempel være anlegg av lekeplass eller liknende.

Følgende beslutninger krever at samtlige sameiere er enige:

  1. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlig deler av eiendommen.
  2. Vedtak som innebærer vesentlig endring av sameiets karakter, for eksempel omgjøring til borettslag.
  3. Endringer av stiftelsesgrunnlag.

Ettersom det kreves enighet – ikke enstemmighet – er det normalt ikke tilstrekkelig at spørsmålet behandles på et sameiermøte. Bare hvis alle sameierne er til stede og stemmer for, kan saken avgjøres ved slik behandling. Avgjørelser som ikke krever to tredjedels flertall eller enighet, kan treffes av eierseksjonssameiets styre. Det kan i tillegg vedtektsfestes et strengere flertall i visse tilfeller. Det er dermed viktig å sette seg inn i sameiets vedtekter ved kjøp og salg av eierseksjoner.

Les mer om beslutninger i eierseksjonssameier her.

 

Relaterte artikler

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i eiendomssaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.