Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hva menes med vedlikeholdsplikt i et eierseksjonssameie?

Del oss

Et eierseksjonssameie er en eiendom som er delt opp i flere eierseksjoner. Eksempler på dette er blokker og rekkehus hvor leilighetene eies av forskjellige personer. Hver enkelt seksjon i et eierseksjonssameie består av en hoveddel (selve boarealet) og eventuelle tilleggsdeler (typisk hage eller bod). I tillegg til eierseksjonene består et eierseksjonssameie av fellesareal, altså alt areal som ikke tilhører noen eierseksjon.

Vedlikeholdsplikten går ut på at hver enkelt sameier

Vedlikeholdsplikten i et eierseksjonssameie går ut på at hver enkelt sameier har plikt til å holde sin eierseksjon vedlike på en slik måte at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Utgangspunktet er at hver enkelt sameier selv betaler og sørger for vedlikehold av sin egen seksjon. Det er også opp til hver enkelt sameier å beslutte hvordan ting skal gjøres, og hva som må gjøres.

Vedlikeholdet som ikke blir gjort

Et unntak fra denne hovedregelen om at hver enkelt bestemmer selv, oppstår når vedlikeholdet som eventuelt ikke blir gjort må anses som uforsvarlig eller mangelfullt, og at dette påfører andre sameiere skade eller ulempe.

Dersom andre seksjoner eller fellesarealet allerede har blitt utsatt for skader som følge av manglende vedlikehold, kan den sameieren som har forsømt sin vedlikeholdsplikt bli erstatningsansvarlig for skadene på nærmere vilkår.

Når det gjelder fellesareal, skal utgiftene til vedlikehold normalt fordeles etter sameiebrøk som en felleskostnad. Et flertall i et eierseksjonssameie kan ikke vedta at vedlikeholdet av fellesareal skal forsømmes, da den enkelte sameier har en individuell rett til forsvarlig vedlikehold. Dersom en slik forsømmelse likevel skulle inntreffe, kan den enkelte sameier selv utføre eller sørge for at vedlikeholdet blir utført, for deretter å søke regress hos de øvrige sameiere.

Les mer om vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier her.

Relaterte Artikler

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i eiendomssaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.