Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hva er mindretallsvern i eierseksjonssameier?

Flere rekker med hvite hus, og ett rødt hus midt i
Del oss

I et eierseksjonssameie er det noen som tar beslutninger på vegnet av sameiet. Vanligvis er det sameiermøtet, styret eller sameiets forretningsfører som får denne rollen.

En viktig begrensning i denne beslutningsmyndigheten er mindretallsvernet, som kort sagt går ut på at det ikke kan treffes beslutninger som kan gi visse sameiere eller andre urimelige fordeler på en annen sameiers bekostning.

Hensynet bak mindretallsvernet

Hensynet bak mindretallsvernet er å forhindre diskriminering. Eksempelvis kan ikke sameiermøtet eller styret bestemme at en sameier må tre ut av sameiet på bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion eller liknende. Denne bestemmelsen om mindretallsvern gjelder uansett om vedtaket er truffet med mer enn 50 % av stemmene (simpelt flertall) eller med mer enn to tredjedeler av stemmene (kvalifisert flertall).

Dersom en avgjørelse er truffet på grunnlag av bestemmelser som er inntatt i sameiets opprinnelige vedtekter, gjelder mindretallsvernet likevel. Dette betyr likevel ikke at det ikke er rom for forskjellsbehandling av sameiere, for eksempel kan de opprinnelige vedtektene fastslå at små og store seksjoner skal betale en lik andel av felleskostnadene i sameiet. For at mindretallsvernet skal komme til anvendelse er det heller ikke nok at en vedtektsbestemmelse legger opp til en forskjellsbehandling, det må dreie seg om en urimelig forskjellsbehandling.

Dersom en vedtektsbestemmelse som inneholder forskjellsbehandling er tinglyst eller på andre måter må forutsettes kjent for kjøper, må bestemmelsen anses som akseptert av kjøper. Kjøper kan da ikke påberope seg mindretallsvern i forhold til denne bestemmelsen.

Les mer om mindretallsvern i eierseksjonssameier.

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i eiendomssaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.