Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mistanke om at arbeidstakers sykdom ikke er reell?

reell sykdom
Del oss

Har arbeidsgiver mistanke om at arbeidstakers sykdom ikke er reell, oppstår ofte spørsmålet om hva arbeidsgiver kan gjøre. Svaret er at arbeidsgiver har flere muligheter. Både innlevert egenmelding og sykemelding (nav.no) kan nemlig bestrides av arbeidsgiveren.

Egenmelding

Ved kortere perioder med sykdom kan arbeidstaker benytte seg av egenmelding istedenfor sykemelding. Vilkåret er at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minimum to måneder.
Dersom arbeidsgiver får en mistanke om at arbeidstakeren bruker egenmelding til tross for at vedkommende ikke er syk, kan arbeidsgiveren ønske å frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmeldinger. Slike mistanker kan oppstå dersom arbeidstakeren eksempelvis blir observert på steder som ikke er naturlig dersom vedkommende faktisk er syk.
Det er folketrygdeloven § 8-27 som bestemmer at arbeidsgiver kan frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmeldinger. Bruken av egenmeldinger kan fratas dersom arbeidstakeren i løpet av de siste 12 månedene har hatt minst fire dagers fravær uten å levere legeerklæring, eller hvis det er rimelig grunn til å tro at fraværet ikke kan begrunnes med sykdom.

Sykemelding

En arbeidstaker har rett til sykepenger, dersom grunnen til at han ikke kan jobbe er en funksjonsnedsettelse som klart skyldes skade eller sykdom. Problemer som skyldes sosiale hendelser eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger. Dersom vilkårene som nevnt her ikke er oppfylt, kan arbeidsgiveren bestride sykemeldingen.

Hvordan gå frem når det mistenkes at egenmelding/sykemelding ikke er reell?

Før arbeidsgiveren bestemmer seg for å bestride en sykemelding eller frata en arbeidstaker egenmeldingene, må arbeidstakeren få mulighet til å forklare seg. Grunnen til dette er å gi vedkommende en mulighet til å forklare de faktiske forhold. Vil arbeidsgiver etter samtalen fortsatt bestride egenmeldingen/sykemeldingen, skal NAV avgjøre saken.

Er ikke NAV enig med arbeidsgiver, vil NAV utbetale sykepenger til arbeidstakeren og kreve regress av arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan da velge å betale eller klage til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.