Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Regler for overtidsarbeid

Overtid
Del oss

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil være overtidsarbeid. I henhold til arbeidsmiljøloven er overtid kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Dette medfører at arbeidsgiver ikke kan benytte seg av overtidsarbeid som en fast ordning i virksomheten.

Overtidsarbeid ved et spesielle behov

Et «særlig og tidsavgrenset behov» vil for eksempel kunne være:

  • ved fravær blant arbeidstakere som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige driften,
  • hvis anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade,
  • ved uventet arbeidspress,
  • ved særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse.

Arbeidstakere som av helsemessige grunner ikke kan arbeide overtid, kan bli fritatt for slikt arbeid.. Arbeidsgiver skal i alle tilfeller frita arbeidstaker fra overtidsarbeid dersom denne ber om det. Dette gjelder dersom arbeidet kan utsettes uten at dette medfører skade for virksomheten, eller dersom arbeidet kan utføres av andre.

Mengden overtidsarbeid

Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:

  • 10 timer i løpet av 7 dager.
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
  • 200 timer i løpet av 52 uker.

Det er da viktig å være klar over at samlet arbeidstid uansett ikke må overstige 13 timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager.

For overtidsarbeid har man krav på et tillegg på minst 40 % av avtalt timelønn. Det er ikke anledning til å avtale et lavere tillegg enn dette, men det er naturligvis adgang til å avtale et høyere tillegg.