Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Illojalitet hos arbeidstaker

En som holder opp håndflaten i en stopp-bevegelse
Del oss

Som arbeidstaker har man en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver. En arbeidstaker plikter å være lojal mot sin arbeidsgiver ved å ta hensyn til arbeidsgivers interesser. Illojalitet hos arbeidstakeren kan eksempelvis være at man fremmer egne interesser til skade for arbeidsgiver, eller at man mottar gaver eller annen godtgjørelse uten at arbeidsgiver er informert. Videre kan det være illojalt at en arbeidstaker aktivt planlegger oppstart av en konkurrerende virksomhet, som kan påføre arbeidsgiveren skade. Det å drive aktiv planlegging ved å forsøke å overtale kunder eller ansatte til å bli med over i det nye selskapet, vil lett bli ansett som illojalt av en arbeidstaker.

Dette er også illojalt

Videre vil det anses som illojalt dersom arbeidstakeren uttaler seg negativt om bedriften utad. Her må det trekkes en grense i forhold til hva en arbeidstaker har anledning til å ytre seg om i medhold av ytringsfriheten. Det generelle synspunktet er at arbeidsgiver ikke må omtale sin arbeidsgiver negativt på en slik måte at virksomhetens interesser blir skadelidende. Arbeidstakeren har imidlertid en rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men varslingen må foregå på en forsvarlig måte og i henhold til bedriftens varslingsrutiner.

Dersom en arbeidstaker er illojal kan dette medføre at arbeidsgiver har en saklig grunn til oppsigelse av arbeidstakeren.