Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ulovlig bruk av domenenavn

domenenavn og registrering av domene
Del oss

Registrering av domene

.no-domener registreres hos Norid. Registrering foretas av Norid, men søknad om registrering av domene må skje gjennom en registrar, som så sender søknaden til Norid. Det finnes et stort antall registrarer i Norge som er behjelpelig med domeneregistrering.

Enhver bedrifter og organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke om registrering av .no-domener. Det samme kan privatpersoner over 18 år som er registrert i Folkeregisteret. Det bemerkes imidlertid at alle abonnenter må ha norsk postadresse.

Rettigheter ved domeneregistrering – (ikke varemerkeregistrering)

Et domenenavn er som utgangspunkt kun en adresse på internett. Registrering av domenenavn vil derfor ikke gi noen rettighet i seg selv. Dette betyr at om du ikke på forhånd har noen rettigheter til navnet du registrerer som domenenavn, så vil du heller ikke etablere en rettighet ved å registrere domenenavnet. En domeneregistrering har således ikke de samme virkningene som for eksempel en varemerkeregistrering. Imidlertid vil langvarig bruk av domenenavn kunne bli tatt med i vurderingen om din bedrift har innarbeidet domenenavnet som et varemerke, og således fått opparbeidet en varemerkerett.

Rett til domenenavnet der flere bruker samme kjennetegn

Det klare utgangspunkt er først i tid, best i rett. Flere selskaper/organisasjoner kan ha rett til samme domenenavn på ulikt grunnlag. Man kan ha det registrert som varemerke, som foretaksnavn eller som anført innarbeidet varemerke. Ingen av partene vil ha større rett enn andre til domenenavnet, men kun én vil kunne få navnet registrert under .no-domenet eller annet domene. Som bedrift er det derfor viktig å sikre seg domenenavnet så raskt som mulig.

Tredjepart har registrert og bruker domenenavn som er likt eller identisk med din bedrifts kjennetegn

Krenkelse av din bedrifts rettigheter ved at en tredjepart har registrert og bruker domenenavn som er likt eller identisk med din bedrifts kjennetegn

Markedsføringslovens bestemmelser vil kunne anvendes, herunder særlig reglene om god forretningsskikk mellom næringsdrivende og etterligning av annens produkt/tjeneste. Imidlertid gir disse bestemmelsene per dags dato ikke grunnlag for overføring/sletting av domenet i det tilfellet at man vinner frem, man er således begrenset til å forby videre bruk etter markedsføringsloven.

Også varemerkeloven sine bestemmelser vil i utgangspunktet kommer til anvendelse på domenenavn. Dette innebærer at varemerkeloven vil ramme tredjeparter som i strid med annens varemerkerett registrerer og benytter domener.

Det må imidlertid trekkes opp en nyanse her. Først når domenet tas i bruk oppstår varemerkebruk. Dersom domenenavnet kun er registrert hos registerenheten, og ikke tatt i bruk med DNS-tjeneste eller e-post tjeneste, har norsk rettspraksis slått fast at kravet til bruk ikke er oppfylt. Dette støttes også av EU-domstolen.

I begge de ovennevnte tilfeller har man i tillegg et parallelt eksisterende regelverk i Norids eget Regelverk for .no (navnepolitikken). Den som registrerer et domenenavn under .no er selv ansvarlig for at registreringen ikke er i konflikt med tredjemanns rettigheter til varemerker, foretaksnavn eller andre navnerettigheter. Innehavere av rettigheter til navn kan med grunnlag i regelverk for.no klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Fristen avbrytes når Norid mottar gyldig klage i henhold til de klageprosedyrene som gjelder – nærmere informasjon om dette finnes på Norid sine sider.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring fra håndtering av klagesaker hos Norid og vil kunne bistå din bedrift i tvister knyttet til domenenavn. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere diskusjon og bistand til dette.