Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Forhøyet nivå for oppreisning ved seksuelle overgrep mot barn

Overgrep erstatning
Del oss

Frostating lagmannsrett avsa dom 20.04.2015 i straffesak hvor en stemor ble domfelt for å ha hatt seksuell omgang med sine to stebarn mens de var mindreårige. Advokat Irene Skinnemoen representerte en av de fornærmede.

De fornærmede var begge påført store, alvorlige psykiske skadevirkningene av overgrepene. De ble tilkjent en oppreisingserstatning på kr 150.000,- hver.

Oppreisningserstatning i denne saken representerer et høyt nivå sett hen til rettspraksis som gjelder seksuelle overgrep mot barn, hvor det er tilkjent lavere erstatning ved langt mer alvorlige overgrep. Erstatningen er på nivå med normen som er utviklet gjennom rettspraksis for oppreisningserstatning til ofre i voldtektssaker.

Det er ikke utviklet noe norm for oppreisning ved overgrep mot mindreårige barn. Oppreisning fastsettes individuelt etter rettens skjønn. Forhold som handlingens grovhet og misbruk av omsorgs- og tillitsforhold er av vesentlig betydning ved fastsettelse av oppreisning.

Nivået for oppreisning har vært gradvis i utvikling de siste årene. Dommen representerer et hevet erstatningsnivå i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, og er derfor sentral i rettsutviklingen.