Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Melding om yrkesskade

Melding om yrkesskade
Del oss

I tillegg til erstatning fra forsikringsselskapet, vil en yrkesskade utløse rettigheter overfor NAV. Det er derfor viktig at yrkesskaden er meldt både til forsikringsselskapet og NAV.

Meld fra innen 1 år

Skadetilfellet må meldes til NAV innen 1 år etter at skaden skjedde eller skadelidte ble klar over årsaken til skaden. Arbeidsgiver er pålagt meldeplikt til NAV i medhold av folketrygdloven. Alle skader eller yrkessykdommer skal som utgangspunkt meldes uansett om det er tvil om det foreligger en skade/ sykdom/ ulykke. Men man ser svært ofte at arbeidsgiver forsømmer sin meldeplikt. Dette medfører i mange tilfeller at skaden ikke blir godkjent som yrkesskade av NAV. Skade som er meldt senere enn 1 år godkjennes bare hvis det er klart at det foreligger en yrkesskade og øvrige vilkår for yrkesskade er oppfylt. Det er derfor viktig at man påser at skademelding innsendes.

Det gjelder ingen tilsvarende meldefrist overfor forsikringsselskapet, men det løper en foreldelsesfrist for krav under yrkesskadeforsikringen. Foreldelsesfristen er 3 år fra utløpet av det kalenderår man blir klar over at man er påført en yrkesskade. Kravet kan gå tapt dersom det ikke meldes korrekt.

I skademeldingen beskrives hendelsesforløpet. Det er svært viktig at det gis en grundig og korrekt beskrivelse da dette er et sentralt bevis ved vurderingen om vilkårene for yrkesskade er oppfylt. Videre er det viktig å oppsøke lege tidlig og få nedtegnet de etterfølgende helseplagene i journalen.

Oppsummering

Det er viktig at yrkesskaden blir meldt i tide og på korrekt måte til forsikringsselskap og NAV. Skademeldingen er et sentralt bevis i saken. I tillegg er det viktig å sikre bevis i form av legejournal.

I en situasjon hvor man er blitt skadet kan det oppleves som krevende å håndtere en prosess mot forsikringsselskap og NAV.

Dersom du er utsatt for en yrkesskade, anbefaler vi at du tar kontakt med Codex advokat som har spesialisering innenfor området.