Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Frivillig retting – skatteamnesti

Skatteamnesti og frivillig retting
Del oss

Mange nordmenn har formue og inntekter i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning. Dette oppleves av mange som en belastning, og etterhvert som tiden går øker risikoen for at skattemyndighetene får kjennskap til disse skjulte midlene i utlandet.

Tilleggsskatt (straffeskatt)

Oppdager skattemyndighetene at en person har skjulte midler i utlandet, vil vedkommende bli ilagt tilleggsskatt (straffeskatt) på opptil 60 % i tillegg til den skatten som utlignes på de skjulte midlene. I verste fall risikerer man straffeforfølgning.

For å unngå tilleggsskatt (straffeskatt), og i verste fall straffeforfølgning, kan personer med midler i utlandet anmode skattemyndigheten om frivillig retting (skatteamnesti).

Hva skjer ved frivillig retting (skatteamnesti)?

Frivillig retting (skatteamnesti) innebærer at en person frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Frivillighet foreligger ikke hvis rettingen anses fremkalt av kontrolltiltak som er – eller vil bli satt i verk fra skattemyndighetenes side, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre.

Er vilkårene for frivillig retting oppfylt endres ligningene 10 år tilbake i tid, det utlignes skatt på formue (1.1 % for de fleste årene) og inntekt (28 % for de fleste årene). Som nevnt slipper man tilleggsskatt.

Frivillig retting / skatteamnesti – også for næringsdrivende og selskap

Frivillig retting / skatteamnesti kan også søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Våre advokater har betydelig erfaring i å gjennomføre frivillige rettinger / søke om skatteamnesti, og med meget gode resultater.

Ta kontakt med oss i dag.