Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Internasjonal varemerkeregistrering gjennom Madridprotokollen

Madridprotokollen - registrering av varemerke
Del oss

Codex Advokat har god og lang erfaring med håndtering av varemerkesøknader gjennom Madridprotokollen (WIPO).

Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller varemerkeregistrering, søke om registrering i de andre medlemslandene. Blant landene som er medlem av Madridprotokollen er Norge, USA, EU, Australia, Kina og Sør Korea.

Nasjonal søknad

For å kunne søke gjennom Madridsystemet er man avhengig av å ha en nasjonal søknad/registrering. Hvis man ønsker at søknaden gjennom Madridsystemet skal ha samme prioritet som den nasjonale søknaden (altså gi beskyttelse fra datoen denne søknaden ble innlevert), må man levere søknad til Madridprotokollen innen 6 måneder etter at den nasjonale søknaden er sendt inn.

Se fullstendig oversikt over medlemslandene her.

Når søknaden er levert inn vil den få behandling av de nasjonale registreringsmyndighetene i de landene søknaden er utpekt for. Registreringsmyndighetene vil rapportere tilbake til WIPO, som så vil rapportere til fullmektigen.

Felles søknad for flere land

Fordelen med en søknad om registrering av varemerke gjennom Madridprotokollen er altså at man kan søke et varemerke registrert gjennom nasjonal søknad i flere land uten å måtte benytte en enkelt fullmektig i hvert land. Gjennom Madridprotokollen vil en felles søknad dekke alle landene bedriften ønsker. Bedriften får samtidig kun en enkelt fullmektig å forholde seg til. Dette gjør det vesentlig enklere for bedriften å ha kontroll over søknadsprosessene.

De fleste land det er naturlig for norske bedrifter å operere i, er i dag medlem av Madridsystemet.

Pris for søknad

Prisen for søknad gjennom Madridprotokollen vil avhenge av hvilken type varemerke det er og hvor mange klasser som søkes registrert. WIPO har en avgiftskalkulator som viser hvor mye de offisielle avgiftene fra de ulike registreringsmyndighetene vil være. Kalkulatorene er tilgjengelig her. Det bemerkes at kalkulatoren kun viser de offisielle avgiftene ved søknaden, kostnader til fullmektig, samt Patentstyret, vil komme i tillegg.

En søknad gjennom Madridprotokollen fremstår som svært aktuelt for bedrifter som ønsker å registrere sitt merke internasjonalt i flere land. Søknadsprosessen sikrer merket nasjonal behandling i det enkelte land, søknadene er således ikke avhengig av hverandre, videre så slipper bedriften å forholde seg til et stort antall ulike fullmektiger, dette bidrar til at søknadsprosessen vil bli vesentlig mer oversiktlig.

Vi anbefaler at deg å ta nærmere kontakt med oss for å diskutere varemerkesøknad gjennom Madridprotokollen og for nærmere info om våre priser.