Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett
Del oss

Alle arbeidsgivere innehar en rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten. Denne retten omtales gjerne som arbeidsgivers styringsrett.

Styringsretten er ulovfestet og bygger på en generell sedvane. Selv om det er den skriftlige arbeidsavtalen som i utgangspunktet fastsetter rammene for arbeidsforholdet, er det anerkjent at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet. Dette fordi en arbeidsavtale vanskelig kan angi i detalj alt som ligger innenfor arbeidstakers plikter.

Tolking og utfylling

Hva som konkret tilligger styringsretten er ukurant å redegjøre for, men rettspraksis har nærmere fastslått hva styringsretten innebærer. Blant annet må den nærmere grensen for styringsretten avgjøres på grunnlag av en tolking og utfylling av den foreliggende arbeidsavtalen. Stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen, er blant de momenter som må tillegges vekt.

Saklighetsnorm

Styringsretten begrenses også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av styringsretten stiller visse krav til saksbehandlingen; herunder må det foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.

Likebehandling

Videre begrenses styringsretten av et omfattende og grunnleggende krav om likebehandling av arbeidstakerne, likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingskravet får anvendelse gjennom hele arbeidsforholdet og innebærer blant annet at arbeidsgiver ikke kan foreta beslutninger som forskjellsbehandler de ansatte på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, alder, osv.

Les mer om arbeidsgivers styringsrett her.