Endringsoppsigelser

Endringsoppsigelser
Del oss

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver foreta endringer i arbeidsforholdet til den enkelte arbeidstaker. Denne endringsadgangen er imidlertid blant annet begrenset av arbeidsforholdet som er inngått. Begrensningene følger av arbeidsavtalen, men også omstendigheter rundt ansettelsen, stillingsbeskrivelsen og sedvaner i bransjen.

Endringer i arbeidsforhold

Arbeidsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer i arbeidsforholdet uten at partene blir enige om å inngå en ny arbeidsavtale, eller ved at arbeidsgiver gjennomfører en endringsoppsigelse.

Hva som er en vesentlig endring må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men hovedprinsippet er at stillingens grunnpreg ikke skal endres i vesentlig grad. Eksempler på vesentlig endringer i arbeidsforholdet er blant annet:

  • Reduksjon i stilling
  • Endringer av oppgaver
  • Reduksjon av lønn

Meddele oppsigelse

Dersom arbeidsgiver må foreta endringer i arbeidsforholdet som fører til at stillingens grunnpreg endres, må arbeidsgiver meddele arbeidstakeren en endringsoppsigelse. Før arbeidsgiveren fatter en slik beslutning, skal saken drøftes med arbeidstakeren. Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å gi en endringsoppsigelse, og det skal enten være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Hvorvidt arbeidsgiver har en slik saklig grunn vil bero på en skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle. Dersom arbeidsgiver har en slik saklig grunn til å gjennomføre endringsoppsigelser, skal arbeidstaker meddeles oppsigelsen med tilbud om en ny arbeidsavtale der endringene fremgår.

Les mer om endringsoppsigelse her.