Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Krenkende varemerkeregistrering

Krenkende varemerkeregistrering
Del oss

Har Patentstyret registrert et varemerke som din bedrift mener er i strid med deres rettigheter, eller vil fremstå som en krenkelse ovenfor bedriften, eller er registrert på feil grunnlag finnes det flere ulike muligheter å angripe saken på.

Innsigelse

Hvor et varemerke er registrert er det en innsigelsesfrist på tre måneder fra varemerket ble registrert og kunngjort. Hvor bedriften mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan man sende en skriftlig innsigelse mot registreringen til Patentstyret.

En innsigelse kan medføre at registreringen helt eller delvis blir opphevet. Dersom en innsigelse ikke blir tatt til følge, har den som har klaget på varemerkeregistreringen mulighet til å klage denne avgjørelsen inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Klagefristen er to måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. Ved en slik klage vil det påløpe en klageavgift.

Administrativ overprøving

Hvor innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt vil bedriften måtte innlevere et skriftlig krav om administrativ overprøving til Patentstyret i det tilfellet at man mener at varemerket er blitt registrert på feilaktig grunnlag. Krav om administrativ overprøving kan fremsettes av en hver med rettslig interesse i saken så lenge varemerket er registrert.

Administrativ overprøving er et alternativ til søksmål ved domstolene. En administrativ overprøving vil trolig være en rimeligere løsning enn en prosess for domstolen. Det vil derfor være lurt å vurdere skriftlig krav om administrativ overprøving før man tar ut søksmål for krenkelse av rettigheter.

For å få medhold ved administrativ overprøving er det både formelle og materielle vilkår som må være oppfylt. Det anbefales derfor at det benyttes advokat i et slikt tilfelle. Det vil ved begjæring om administrativ overprøving påløpe et gebyr på NOK 4000 fra Patentstyret.

Utfallet kan av en administrativ overprøving kan bli:

  1. Registreringen settes til side som ugyldig (oppheves)
  2. Registreringen settes til side som delvis ugyldig (delvis opphevelse)
  3. Kravet avslås (varemerket opprettholdes uendret)
  4. Registreringen slettes helt eller delvis

Det skal bemerkes at Patentstyret for å sikre at administrativ overprøving blir et effektivt alternativ til domstolsbehandling, har fått adgang til å tilkjenne en part som har fått medhold i et krav om administrativ overprøving saksomkostninger fra den annen part. Ordningen gjelder bare administrativ overprøving etter varemerkeloven og patentloven.

Patentstyrets avgjørelse i krav om administrativ overprøving kan påklages til KFIR.

Har din bedrift behov for hjelp?

Codex Advokat har lang erfaring med både innsigelsesprosesser og skriftlig krav om administrativ overprøving og vil kunne bistå din bedrift. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for en vurdering av videre strategi i de tilfeller hvor din bedrift vurderer å protestere mot et registrert varemerke.