Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning for tap av forsørger

forsørgertapserstatning
Del oss

En persons død kan i tillegg til å være en vond ting, ha stor økonomisk betydning for nærstående. Ved bortgang av for eksempel mor, far, mann eller kone, vil det ofte føre til tap av forsørgelse, og utgifter for de etterlatte. Dersom vedkommende sin død er voldt ved en ansvarsbetingende handling, vil de etterlatte kunne tilkjennes forsørgertapserstatning.

Forsørgertapserstatning

Ved en persons død skal det for det første tilkjennes erstatning til de etterlatte som den avdøde ved dødsfallet forsørget. Det er også mulig å kreve erstatning dersom man i nær fremtid kunne vente å bli forsørget av avdøde.

Utgangspunktet er at erstatningen fastsettes konkret, og skal dekke hele forsørgertapet. Det må imidlertid tas hensyn til hvilke muligheter etterlatte har til å bidra til sin egen forsørgelse. For å beregne den faktiske forsørgelsens omfang skal det som hovedregel tas utgangspunkt i avdødes inntekt, og gjøre fradrag for det vedkommende brukte på seg selv. Verdien av arbeid i hjemmet skal likestilles med inntekt.

Når det gjelder lengden på forsørgertapserstatning for barn av avdøde, viser rettspraksis at det som regel er grunnlag for å tilkjenne erstatning for tapt forsørgelse frem til fylte 19 år. Forsørgertapserstatningen skal imidlertid fastsettes konkret. Praksis viser at det i enkelte tilfeller kan være grunnlag for å yte erstatning utover fylte 19 år, dersom for eksempel etterlatte kunne vente studiestøtte fra avdøde til videre utdanning. Dette vil kunne ha stor økonomisk betydning for etterlatte, og vil ofte by på vanskelige problemstillinger. Det anbefales derfor å tidlig ta kontakt med advokater med erfaring fra slike saker.

Vanlige utgifter til gravferden, og andre rimelige utgifter

Ved en persons død kan det også kreves erstatning for vanlige utgifter til gravferden. Dette innebærer at de etterlatte kan få dekket sine utgifter til begravelsen, herunder seremonien, kiste, gravstein o.l.

I tillegg skal de etterlatte tilkjennes erstatning for andre rimelige utgifter i forbindelse med dødsfallet. Dette innebærer at for eksempel reiseutgifter til begravelsen kan kreves dekket. Det kan også tenkes at andre rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med dødsfallet kan kreves erstattet av den ansvarlige.

Oppreisningserstatning

I noen tilfeller, ved en persons død, kan også oppreisningserstatning være aktuelt. Forutsetningen er at den ansvarlige har voldt den annens død ved forsett eller grov uaktsomhet. Det vil i så tilfelle kunne gi grunnlag for å kreve erstatning for tort og svie som ektefelle og barn lider som følge av bortgangen.

Ønsker å snakke med en advokat om forsørgertapserstatning? Ta kontakt for en uforpliktende prat her.