Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Tollkontroll ved mistanke om piratkopiering

Piratkopi vesker
Del oss

Vi lever i en globalisert verden. Selskaper flytter produksjon til lavkostnadsland med billig arbeidskraft. Klær, elektronikk, leker og hvitevarer selges til forbrukerne i Europa eller USA.

Piratkopi vesker

Hvis du sjekker lappen i Levi’s buksen din, er sjansene store for at den er produsert i India eller Pakistan. Se på baksiden av din iPhone, og du vil se at den er produsert i Kina. Det samme vil skje hvis du leser i bruksanvisningen til kjøleskapet ditt fra Bosch som er produsert i Tyrkia.

Denne produksjonen fører selvsagt med seg en naturlig overføring av know-how til produsentlandene. De lokale fabrikkene vil ofte benytte seg av denne verdifulle kunnskapen til å produsere like eller identiske bukser, telefoner eller vaskemaskiner og eksportere dem som Levi’s, Apple eller som Bosch, eller kanskje under egne varemerker til industrilandene.

Kopivarer i Europa

Dette problemet, om noe forenklet, er det som kalles for piratkopiering, kopi- eller falske varer, kjent som counterfeits på engelsk.

I Europa ble det stoppet 36 millioner kopivarer i 2013. Verdien for tilsvarende ekte varer var 768 millioner euro, i følge en rapport fra Europakommisjonen. Klær, insektsmidler, leketøy og legemidler er de varene som oftest kopieres og forsøkes innført i Europa. Kopivarer kan utgjøre en helserisiko og har lavere kvalitet enn ekte varer fordi de produseres uten at man følger de samme kvalitetskrav som produsenter av ekte varer følger.

Det er for slike aktører meget viktig å kunne få hjelp fra tollmyndighetene til å søke å avdekke falske varer.

I EU er prosessen veldig forenklet, og skjer etter en enkel søknad til medlemslandenes tollmyndigheter. Disse vil kontrollere varer som importeres fra kjente kopisteder, og vil holde tilbake varene når de mistenkes for å gripe inn i selskapers immaterielle rettigheter.

Tollforføyning

I Norge er det mest brukte og effektive middelet å be retten om å opprette en midlertidig tollkrontroll. Dette gjøres via en midlertidig forføyning hvor retten pålegger tollmyndighetene å søke å avdekke kopivarer som utgjør en krenkelse i en produsents rettigheter, typisk varemerker.

Tollvesenet vil da ha en plikt til å kontrollere alle varene som er mottatt til tollbehandling og som omfattes av rettens kjennelse.

Når tollmyndighetene har avdekket varer som skal holdes tilbake varsler de tingretten, importøren og rettighetshaveren. Retten gir da rettighetshaver en frist som løper ut etter noen få uker til å reise søksmål mot importøren.

Søknad til Tollvesenet

Et annet enklere alternativ er å søke bistand til å avdekke piratkopier fra Tollvesenet ved en enkel søknad. Søknaden er gyldig i ett år av gangen.

Tollvesenet vil når de stopper et vareparti som mistenkes for brudd på immaterielle rettigheter, varsle rettighetshaveren for få gi ham mulighet til å forfølge kravet mot importøren. Når forhandlinger ikke fører fram vil rettighetshaveren få 10 dager fra han mottar et varsel til å skaffe rettens kjennelse for videre tilbakeholdelse av varer.

I Codex Advokat har vi lang og bred erfaring med toll-, og piratkopieringssaker. Ta kontakt for bistand!