Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Samboeravtale

Samboeravtale
Del oss

Samboerskap endrer ikke formuesforholdet, og hver part råder og eier egne ting både under og etter samlivet. Det er ingen samboerlov som regulerer formuesforhold mellom samboere, verken underveis eller ved økonomisk oppgjør/deling etter endt samboerskap.

Husstandsfellesskapsloven gir samboere visse rettigheter til partenes felles hjem og innbo der sterke grunner taler for det. Loven gir langt fra det samme vernet som for ektefeller.

Samboeravtale

Skriv samboeravtale for å unngå konflikter

For å unngå konflikter, bør det opprettes en samboeravtale. Det er viktig at samboeravtalen er klar, og at partene tenker gjennom hvordan både verdier og gjeld ev. skal deles. Under samlivet kan det oppstå et fellesskap som medfører bl.a. felles økonomi, og det kan være vanskelig å påvise hva som er anskaffet av hvem i etterkant.

Eksempelvis kan den ene ha hjulpet til med oppussing eller oppgraderinger på den andres bolig eller andre eiendeler, betalt ned på den andres lån eller lignende. Spørsmålet blir om dette skal tas hensyn til og i så fall hvordan. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan et oppgjør etter samlivet kan bli. Skal et bidrag gi medeiendomsrett eller en rett til tilbakebetaling for innskutte penger er spørsmål som bør tenkes gjennom. Det bør også tenkes gjennom om det skal være forkjøpsrett e.l. for ulike eiendeler, og ev. pris.

Samboeravtalen kan også regulere forhold underveis i samlivet. Et viktig punkt er hvordan utgiftene til felles husholdning skal dekkes. For å unngå konflikt er det lurt å avtale at betalinger som har gått til det løpende forbruk ikke kan kreves tilbake.

Innhold i en samboeravtale

Følgende punkter er viktig å ha med i en samboeravtale:

  • Klare og tydelige formuleringer.
  • Avklar eierforhold, spesielt verdifulle eiendeler.
  • Skriv så detaljert som mulig. I tillegg til en liste over eierdeler i sameie, skriv hvilken eierbrøk hver part har og hvordan eiendelene ble ervervet.
  • Noter ned datoen for samlivets start.
  • Skriv ned om arbeid i hjemmet skal kompenseres på noen måte.
  • Ansvar for gjeld.

Like viktig som å skrive samboeravtalen, er å oppdatere den jevnlig eller ved større begivenheter.

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg ved inngåelse av samboerskap eller oppgjøret etter endt samboerskap. Har du et spørsmål eller ønsker bistand i forbindelsen med opprettelse av samboeravtale, kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til utarbeidelse av dokumenter. Vi bistår også med rettslig behandling av tvister og prosedyre for domstolene.

Trenger du bistand fra advokat? Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.