Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR)

Klagenemda for industrielle rettigheter
Del oss

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativt opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan denne avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser for blant annet varemerker og designrettigheter.

Klagenemnda overprøver Patentstyrets avslag

Fristen for å klage Patentstyrets avslag på varemerkeregistrering inn for Klagenemnda er to måneder fra den dato Patentstyrets fattet sin beslutning. Det er således ikke to måneder fra den dato avslagsbrevet blir mottatt. Klagefristen er absolutt. Klagen skal innleveres til Patentstyret. Klagen skal som utgangspunkt være på norsk, men også dansk eller svensk kan aksepteres. Ved klage knyttet til varemerke påløper det en offisiell avgift på NOK 4400,-.

Klagenemnda vil foreta en egen selvstendig overprøving i saken. Dette innebærer at man ved en anke til KFIR får en helt ny behandling av saken. Klagenemnda har mulighet til, og vil som oftest innhente den tidligere dokumentasjon i saken, men er altså ikke bundet på noen måte av Patentstyrets tidligere oppfatning.

Sakens gang hos Klagenemnda

I en innsigelsessak vil begge parter få anledning til to skriftvekslinger. Ytterligere skriftveksling bør avtales særskilt med Klagenemnda. Hvis Klagenemnda finner det nødvendig kan det også innleveres sluttinnlegg i saken. Når skriftvekslingen er avsluttet og eventuelt sluttinnlegg er innkommet vil KFIR ta saken opp til behandling. Hva gjelder avslag på varemerkesøknad så bør man når Patentstyrets avgjørelse innklages til KFIR også gi en utførlig begrunnelse for hvorfor varemerket skal registreres.

Behandlingen er i all hovedsak skriftlig. En part kan imidlertid be om muntlig behandling i saken og Klagenemnda vil da beslutte om det anses formålstjenlig i saken med muntlig behandling.

Saksbehandlingen hos Klagenemnda tar typisk 8 til 12 måneder. Klagen vil tas opp til avgjørelse i et utvalg på tre personer. Er en av partene uenig i avgjørelsen fra Klagenemnda, kan avgjørelsen ankes inn for tingretten innen to måneder fra meddelelse om avslaget ble sendt vedkommende.

Har din bedrift behov for hjelp?

Codex Advokat har lang erfaring med klage til Klagenemda for industrielle rettigheter og vil kunne bistå din bedrift. Vi anbefaler at du så raskt som mulig etter du har mottatt avgjørelsen fra Patentstyret tar kontakt med oss slik at vi kan vurdere hvorvidt avgjørelsen skal klages inn for KFIR og videre varemerkestrategi for bedriften.