Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatningsposter ved personskade etter trafikkulykke

Biler i kø
Del oss

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og fått en personskade? Her gjennomgår vi hva du kan få erstatning for dersom du har fått en personskade.

Trafikkskade erstatningspostene

Advokatbistand ved erstatningssaker

Alle personskadesaker, og erstatningsutmåling i den forbindelse, må håndteres og vurderes individuelt for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingene knyttet til erstatningsutmålingen kan være både omfattende og komplekse, og det kan derfor være en fordel om får bistand av en advokat med erfaring og spesialisering innenfor området.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett ved påført personskade, og har egne dataprogrammer vi benytter ved erstatningsberegningene. Vi kan hjelpe deg med å beregne og formulere ditt erstatningskrav slik at du kan få den erstatningsutbetalingen du har krav på.

Erfaringsmessig lønner det seg å ta kontakt med en advokat dersom man har blitt utsatt for en personskade. Erstatningsutbetalingene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Dette kan du få erstatning for

Erstatningspostene som kan være aktuelle etter påført personskade ved trafikkulykke er:

Ménerstatning

Ménerstatning er en kompensasjon for smerte og tapt livsutfoldelse knyttet til fysisk og/eller psykisk skade. Dette er en kompensasjon for ikke-økonomisk tap. Erstatningen følger et standardisert system, og beregnes ut fra hvilken medisinsk invaliditetsgrad du har blitt påført, alder, kjønn, og folketrygdens grunnbeløp. Ménerstatning ytes vanligvis ikke med mindre den medisinske invaliditetsgraden er på 15% eller mer. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes normalt ved en spesialisterklæring, og spesialistvalget kan derfor være viktig og avgjørende for sakens utfall. Våre advokater har en rekke erfaringer med bruk av ulike spesialister.

Påførte utgifter

Du har krav på å få dekket merutgifter som er forårsaket av trafikkulykken, så lenge de er rimelige og nødvendige. Dette beregnes fra skadedato og til endelig erstatningsoppgjør finner sted. Utgifter som ville påløpt uavhengig av ulykken, dekkes som utgangspunkt ikke. Det er mange utgiftsposter som kan være aktuelle under bilansvaret, som blant annet:

  • Utgifter til legekonsultasjoner eller behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor ol.
  • Utgifter til medisiner og hjelpemidler
  • Utgifter til transport
  • Utgifter til pleie og omsorg
  • Utgifter som har sosialmedisinsk formål
  • Utgifter ved tilpasning av bolig
  • Utgifter til opphold på institusjon
  • Utgifter til medhjelpere
  • Utgifter til trening
  • Utgifter til advokatbistand

Som hovedregel må utgiftene sannsynliggjøres, og det er derfor en fordel om utgiftene kan dokumenteres i form av at man sparer på kvitteringer for alle utlegg trafikkulykken har medført.

Fremtidige utgifter

Rimelige og nødvendige utgifter som du i fremtiden vil få som en følge av skaden, har du også krav på å få dekket. Det må foretas en individuell vurdering av de forskjellige utgiftstyper og sannsynlig varighet av utgiftene. Utgiftspostene kan være de samme som nevnt over.

Lidt inntektstap

Dersom du etter ulykken har opplevd en nedgang i inntekt som en følge av skaden, plikter selskapet å dekke dette. Det er som utgangspunkt differansen mellom nettolønn med skaden og nettolønn uten skaden som blir dekket. Det vil ofte ta tid før saken er klar til endelig oppgjør, og du vil ofte få inntektstapet dekket á konto underveis i saken. Det er viktig å påse at forsikringsselskapene ikke legger inn poster i beregningene som medfører lavere erstatningsutbetalinger dersom disse ikke er reelle, som blant annet besparte utgifter ved å ikke lenger være i arbeid.

Fremtidig inntektstap

Du vil muligens kunne påregne å tape inntekter i fremtiden, det vil si etter det tidspunktet erstatningen gjøres opp. Fremtidig inntektstap kan normalt dekkes fram til pensjonsalder ved 67 år. Det er du som skadelidt som må sannsynliggjøre tapet du mener å pådra deg.

Du kan også ha krav på å få erstattet tap av fremtidig pensjonsinntekter.

Påført hjemmearbeidstap

I den grad du ikke lenger klarer å utføre arbeid i hjemmet, som for eksempel rengjøring, vedlikehold av bolig, snømåking, hagearbeid og lignende, har du også krav på kompensasjon for dette. Verdien av tjenester du mottar gratis, typisk via familie eller venner, kan også inntas som utgift tilsvarende hva det ville kostet å kjøpe slike tjenester.

Som utgangspunkt krever forsikringsselskapene at de offentlige ordningene som finnes må søkes før du fremmer krav mot forsikringsselskapet.

Fremtidig hjemmearbeidstap

Ved påført personskade etter trafikkulykke kan du også kreve erstatning for redusert hjemmearbeidstap i fremtiden, på lik linje med påført hjemmearbeidstap.

Erstatningen utbetales som en engangssum basert på det årlige tapet/utgiftene.

Skatteulempe

Erstatning for fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter er skattefrie. Det vil imidlertid påløpe skatt på renteinntekter og formue i fremtiden. Skadelidte skal ha erstattet denne såkalte skatteulempen.

Det har skjedd en viss standardisering av skatteulempen, men størrelsen på skatteulempen skal fastsettes individuelt ut i fra blant annet hvordan erstatningen forutsettes disponert. Forbrukes erstatningen f.eks. umiddelbart, vil det ikke påløpe noen skatteulempe.

Oppreisning

Oppreisning er en kompensasjon for tort og svie, og kan kreves dersom skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, f.eks der skaden er forårsaket ved høy hastighet eller ved promillekjøring.

Oppreisningsbeløpet fastsettes skjønnsmessig, og det kan derfor være en fordel med bistand fra en advokat som er kjent med praksis på området.

Øvrige private forsikringsdekninger

Ved trafikkskade kan du ofte ha krav på erstatningsutbetalinger også under andre forsikringer. Du bør derfor legge betydelig arbeid i å få kartlagt hvilke andre forsikringer som kan komme til anvendelse. Dette kan for eksempel være ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer, reiseforsikringer, forsikringer fra kredittkortselskap, forsikringer du har gjennom ektefelle/samboer og foreldre, kollektive forsikringer tegnet via arbeidsgiver/skole og eller fagforening med mer.

Det er viktig å få avklart hvilke forsikringsordninger du har så tidlig som mulig, da det normalt er en meldefrist på ett år fra ulykken skjedde for at forsikringen skal komme til utbetaling.

Forsørgertap

Trafikkulykker som fører til dødsfall kan medføre at gjenlevende ektefelle, samboer og barn har krav på erstatning for tap av forsørger.

Den forsørgede skal som utgangspunkt kunne opprettholde tilvant levestandard så langt denne er et resultat av avdødes innsats. Erstatningsberegningene knyttet til forsørgertap er ofte kompliserte, og det er mange momenter som skal sannsynliggjøres og dokumenteres. Våre advokater kan bistå deg i den vanskelige prosessen.

Du kan også ha krav på å få dekket utgifter som skyldes dødsfallet, herunder begravelseskostnader og utgifter til juridisk bistand.

Trenger du advokatbistand? Ta kontakt med våre advokater for en uforpliktende prat.