Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

EU-varemerke

EU varemerke
Del oss

Et EU-varemerke er et varemerke som er beskyttet i alle land som er medlem i EU.

EU varemerke

Hvem kan søke og hvordan

Søknaden om beskyttelse av varemerke i EU sendes til Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Det anbefales at man ved søknadsprosessen benytter en fullmektig. Kun en fullmektig som har rett til å bistå klienter i EU (har adresse i EU) og er godkjent av OHIM kan bistå ved søknaden. Codex Advokat har gode samarbeidspartnere i både Sverige og Danmark som vil kunne være fullmektig for søknaden. På samme tid vil vi følge opp søknaden tett og sørge for at bedriftens interesser ivaretas på best mulig måte.

Fordeler med EU-varemerke

Blir varemerket registrert i EU oppnås beskyttelse for merket i hele EU gjennom en søknad. Dette er både tids- og kostnadsbesparende idet man slipper en enkelt søknad i hvert land. Et EU-varemerke må som andre varemerker fornyes hvert 10. år. Fornyelse av et EU-varemerke vil imidlertid bli mye billigere enn om man skulle fornye det samme varemerke i EU-landene enkeltvis. Det bemerkes at EFTA-landene ikke er omfattet og må søkes separat.

At kjennetegnet oppnår beskyttelse i hele EU innebærer at man er beskyttet mot tredjeparter som forsøker å registrere forvekselbare kjennetegn både i det enkelte land og for hele EU. Bedriften får en utbredt beskyttelse av sitt merke.

Ulempe med EU-varemerkesøknad

En søknad hos OHIM kan også ha en ulempe. Hvor registrering nektes i et av medlemslandene vil søknaden falle bort også for de øvrige land. Et alternativ er da å omgjøre EU-søknaden til nasjonale søknader. Dette vil imidlertid medføre både avgift til OHIM og til de enkelte nasjonale registreringsmyndighetene i hvert land.

Vi anbefaler derfor alltid at man på forhånd foretar undersøkelser for å avdekke eventuelle registreringshindringer. I tilfellet hvor et eller flere land vil stå i veien for registrering anbefaler vi en internasjonal WIPO-søknad hvor man utpeker de enkelte land man vil søke merket registrert i og så sender en felles søknad for disse landene. I et slikt tilfelle kreves det imidlertid at man har en nasjonal søknad som basis. Det bør derfor først søkes nasjonalt.

Ønsker bedriften å registrere varemerket i EU anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for veiledning for den videre prosess vedrørende søknad og registrering av varemerke.