Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Trekk i lønn

Lønnstrekk, trekk i lønn
Del oss

Lønnstrekk hos arbeidstaker kan bare gjøres i de tilfellene som er bestemt i arbeidsmiljøloven § 14-15. Heller ikke trekk i feriepenger kan gjøres i andre tilfeller enn disse.

Lønnstrekk, trekk i lønn

Unntak der lønn kan trekkes

Det er tilsammen listet opp seks situasjoner som igjen setter nærmere vilkår for trekkadgangen.

Kort fortalt dreier det seg om:

  1. Tilfeller hvor det er bestemt i annen lov
  2. Egenandel til tjenestepensjonsordninger
  3. Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale (typisk i arbeidsavtalen)
  4. Hvor det er bestemt i tariffavtale
  5. Erstatning for skade eller tap som arbeidstaker har påført virksomheten
  6. Ved arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging

Dersom grunnlaget for å trekke lønn er nr. 3, 5 eller 6, skal trekket begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. I tillegg kan ikke arbeidsgiver foreta trekk i lønn etter nr. 5 før grunnlaget for trekket og beløpets størrelse er drøftet med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte (med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker slike drøftelser). I alle tilfeller skal arbeidstakeren ha en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og det trekket som er foretatt.

Krav om tilbakebetaling

Selv om arbeidsgiver ikke kan foreta lønnstrekk og trekk i feriepenger etter arbeidsmiljøloven § 14-15, kan krav om tilbakebetaling rettes mot arbeidstakeren i medhold av andre rettsregler, den såkalte læren om condictio indebiti.

Har du blitt trukket i lønn og ønsker bistand fra advokat? Ta kontakt med våre arbeidsrettsadvokater her.