Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning for «særlig stor» eller «uventet pasientskade»

Stor og uventet pasientskade
Del oss

Erstatning som følge av en skade påført under behandling, undersøkelse eller diagnostisering, altså pasientskadeerstatning, betinger i utgangspunktet at det foreligger en «svikt ved ytelsen av helsehjelp», jf. lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven § 2a).

Stor og uventet pasientskade

Man kan også i svært få tilfeller få pasientskadeerstatning selv om det ikke foreligger en svikt. Regelen om dette står i pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Skaden må da være «særlig stor» eller «særlig uventet», og kan ikke anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Dette anses som en unntaksregel, og det foreligger en høy terskel for å få erstatning etter denne regelen. Det er denne unntaksregelen som er tema her.

«Særlig stor» eller «uventet skade»

Hvorvidt en pasientskade er «særlig stor» eller «særlig uventet» er i utgangspunktet en objektiv vurdering. Man må imidlertid se hen til hva en pasient normalt kan forvente etter den aktuelle behandlingen eller inngrepet.

Vurderingen av hvilken risiko som er akseptabel, sees i lys av hvilken informasjon pasienten har fått om risikoen. Dersom man har fått tilstrekkelig informasjon om risikoen ved inngrepet eller behandlingen, vil man vanskeligere få pasientskadeerstatning. Risikoen anses da å være akseptert av pasienten. Der pasienten ikke får informasjon om mulige risikoer, foreligger det informasjonssvikt.

Et annet moment ved vurderingen av hvorvidt en skade er særlig stor eller uventet, vil være hvor vanlig den aktuelle typen pasientskade er. Anses pasientskaden som en «typisk» risiko, vil man sjeldnere få gjennomslag for et erstatningskrav. Dette betyr at en sjelden komplikasjon lettere vil føre til erstatning.

Årsakssammenheng

For å få erstatning, kreves det årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og den pasientskaden pasienten utvikler. Dersom pasienten på tross av informasjonen ville latt seg operere, foreligger det ikke årsakssammenheng mellom pasientskaden og informasjonssvikten. Informasjonssvikt i seg selv vil derfor ikke gi rett på pasientskadeerstatning.

Advokat ved pasientskade

Hvorvidt din pasientskade faller inn under unntaksregelen og gir rett på erstatning, beror på en konkret vurdering. Dersom du lurer på om du kan ha krav på erstatning for pasientskade, vil vi anbefale deg å ta kontakt med våre advokater i Codex Advokat Oslo AS for en vurdering.