Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse
Del oss

Midlertidig ansettelse er en fellesbetegnelse for arbeidsforhold med begrenset varighet. Typiske eksempler kan være; vikariat for annen arbeidstaker i sykdom eller permisjon, ringe- eller timeansatt, ansettelse i prosjektstilling, lederstilling på åremål eller sesongarbeid.

Midlertidig ansettelse

Fast ansettelse er hovedregelen

Lovens hovedregel er at ansettelse skal skje på fast basis, men arbeidsmiljølovens § 14-9 åpner for midlertidig ansettelse i enkelte situasjoner:

  • Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten
  • Arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • Praksisarbeid
  • For deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,
  • For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

I tillegg åpner arbeidsmiljøloven § 14-10 for at ansettelse av virksomhetens øverste leder, og enkelte ansettelser gjort på bakgrunn av internasjonale overenskomster kan gjøres på åremål.

Når er midlertidig ansettelse lovlig?

Grensene for når midlertidig ansettelse er lovlig, er snevre. Benyttelse av midlertidig ansettelse ut over ovennevnte situasjoner, vil som utgangspunkt medføre at den ansatte har krav på fast stilling. Bruk av ansettelsesformer som «try and hire» og liknende, vil i lys av disse reglene sjelden være lovlig. Avslutning av et ulovlig midlertidig ansettelsesforhold ved angitt opphørstidspunkt, vil videre kunne utgjøre en de facto oppsigelse.

Regjeringen jobber for tiden med endring av regelverket, og en oppmykning i retning av en utvidet adgang til bruk av midlertidig ansettelse, er sannsynligvis på vei.