Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Innarbeidede varemerker

Innarbeiding av varemerke
Del oss

Det er mulig å få vern for et varemerke på to måter, enten gjennom en registrering hos Patentstyret eller ved såkalt innarbeidelse. Et varemerke som er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de varer eller tjenester merket brukes for, vil ha tilsvarende vern som et registrert varemerke, uten å være registrert. Varemerket anses da for å være innarbeidet.

Innarbeiding av varemerke

Hva skal til for at et varemerke er innarbeidet?

Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av landet, gjelder eneretten bare for dette området.

Ved en vurdering av innarbeidelse vurderer man blant hvor lenge merket har vært i bruk, intensitet av bruken, type og omfanget av markedsføring, omsetningstall etc. Bruk i utlandet kan også være relevant, selv om det først og fremst er viktig å dokumentere innarbeidelsen i Norge.

Innarbeidelsens betydning ved søknad om registrering av et varemerke

Innarbeidelse kan også være sentralt i forbindelse med registrering av et varemerke. Innarbeidelse vil kunne føre til at varemerket kan registreres på tross av at det i større eller mindre grad mangler særpreg.

Er kjennetegnet beskrivende for de varer og/eller tjenester som forbindes med merket, må man kunne vise til utstrakt bruk i Norge og at bruken har ført til at merket er blitt godt kjent i omsetningskretsen som et særlig kjennetegn for de aktuelle varer eller tjenester.

Innarbeidede varemerker bør også registreres

Selv om man mener virksomhetens varemerke er innarbeidet, bør det også registreres. Dette gjør det lettere og mindre kostnadskrevende å stanse andre som bruker forvekselbare kjennetegn. Virksomheten får ved registrering større grad av notoritet og kontroll over virksomhetens varemerker. Skal man søke varemerke i utlandet, kan man innen visse frister få såkalt prioritetsdato fra den norske søknaden. Skal man utpeke flere land gjennom en Wipo-søknad, kreves også en nasjonal søknad som såkalt basissøknad.