Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Når yrkesskaden skjer på kurs eller seminar

Yrkesskade på seminar
Del oss

I Norge er alle arbeidsgivere pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir man påført en personskade under arbeid er man således dekket under en yrkesskadeforsikring, som blant annet vil erstatte økonomisk tap. Skader man seg på arbeid, i arbeidstiden og ved utførsel av arbeid er man yrkesskadedekket. Men hva skjer når yrkesskaden skjer på kurs eller seminarer, er man da fremdeles yrkesskadedekket og får erstatnig for yrkesskaden?

Yrkesskade på seminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen tar opp personskader som skjer på kurs eller seminar og hva som skal til for at personskaden oppstått på kurs eller seminar er en yrkesskade.

Skaden må ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»

Det fremkommer av yrkesskadeforsikringsloven at yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som arbeidstaker påføres i «arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Det er altså et krav om at skaden er påført arbeidstaker mens arbeidstaker er i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden. For en forståelse av hvorfor man noen ganger er yrkesskadedekket på kurs eller seminar og andre ganger ikke, må man se på hva som ligger i de tre vilkårene og hvilket vilkår som er avgjørende i forhold til vurderingen av om en personskade oppstått under kurs eller seminar blir regnet som en yrkesskade.

De fleste arbeidstakere har et fast definert arbeidssted, og yrkesskadedekningen er da normalt avgrenset til dette arbeidsstedet. En del arbeidstakere har ikke fast arbeidssted, som f.eks. sjåfør, postmann, håndverkere ol. Arbeidsstedet for disse er der arbeidet til enhver tid foregår. Er man på kurs eller seminar i arbeidsgivers regi, betrakter man at arbeidssted er midlertidig flyttet og man anser at vilkåret om at skaden må ha skjedd på arbeidsstedet som oppfylt, selv om kurset eller seminaret foregår utenfor vanlig arbeidsadresse.

Det er videre et vilkår om at skaden må ha skjedd i «arbeidstiden». Dette vilkåret er ikke så strengt. En arbeidstaker som deltar på et kurs eller seminar som foregår i eller utenfor den ordinære arbeidstiden regnes for å oppfylle vilkåret. Det sentrale vilkåret ved vurdering av om en personskade som har skjedd på kurs eller seminar dekkes av yrkesskadeforsikringen, er om skaden kan sies å ha skjedd mens arbeidstakeren var «i arbeid». I det videre vil det behandles hvordan vilkåret om at skaden må ha skjedd «i arbeid» tolkes ved kurs eller seminar.

Skaden må ha skjedd «i arbeid»

Får en snekker en skade mens han bygger et hus er det klart at snekkeren var i arbeid da skaden skjedde. Men hva skal til for å si at en arbeidstaker er påført en skade «i arbeid», når arbeidstakeren er på kurs eller seminar? Ved kurs eller seminarer er man i arbeid under den faglige delen av kurset eller seminaret.

Ved sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter

Vanligvis regnes ikke skader som inntreffer under rent sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter i regi av arbeidsgiveren, som f.eks. middag og dans på seminar som en yrkesskade. Det samme gjelder skade som inntreffer dersom en seminardeltaker benytter pause i programmet til å kjøre slalåm eller ta en joggetur. Det vanskelige er altså å vurdere om skader som oppstår under det man normalt vil kalle fritidsaktiviteter, f.eks. aking, bowling, slalåm ol., i det konkrete tilfellet er en yrkesskade.

Det fremkommer av rettspraksis og trygderettspraksis at skader som har skjedd under fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter, etter omstendighetene kan omfattes av yrkesskadedekningen. Når fritidsaktiviteten har skjedd i tilknytning til et faglig seminar, vil avgjørelsen av om aktiviteten har skjedd i arbeid, først og fremst bero på om aktiviteten må anses som arbeid i relasjon til det aktuelle seminaret, det vil si om aktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at den må sies å være arbeid.

Nært tilknyttet ordinært arbeid

I rettspraksis er det slått fast at det viktigste ved vurderingen av om skade som er påført under det man normalt vil kalle fritidsaktiviteter er påført i arbeid, er «tilknytning og nærhet» mellom aktiviteten og det ordinære arbeid. Dersom arbeidsgiver pålegger arbeidstakeren å delta på en bestemt aktivitet, må aktiviteten som den store hovedregel anses for å ha skjedd i arbeid. Også aktiviteter som arbeidsgiveren forventer at arbeidstakeren skal delta på, må som hovedregel være omfattet. Har aktiviteten skjedd i ledd av teambygging eller for å styrke arbeidsmiljøet vil den også kunne bli godkjent. Det vil også ha betydning hvorvidt aktiviteten skjer i arbeidsgivers regi og er betalt av arbeidsgiver.

Eksempel fra Høyesterett – Akeulykke

Høyesterett behandlet tidligere i år spørsmålet om personskade som hadde oppstått under aking på et seminar skulle godkjennes som en yrkesskade. Høyesterett begynte med å vurdere aktiviteten og kom til at aking i utgangspunktet var en ren fritidsaktivitet. Høyesterett mente imidlertid at akingen hadde et videre formål enn kun en fritidsaktivitet på seminaret. Det ble lagt vekt på at arbeidsgiver ved akingen ønsket å styrke teambygging blant seminardeltakerne.

Det ble lagt avgjørende vekt på at arbeidsgiveren forventet deltakelse i akingen selv om deltakelse ikke var obligatorisk, og at akingen hadde som formål å styrke teambyggingen blant seminardeltakerne og å skape positivt engasjement på seminarets faglige del. Det ble også lagt vekt på at det var arbeidsgiveren som arrangerte og betalte for akingen.

Ikke alltid dekket for yrkesskader ved kurs og seminarer

Oppsummert kan det sies at man ikke er yrkesskadedekket ved alle typer aktiviteter som gjennomføres på kurs eller seminar. Om personskaden kan regnes som en yrkesskade beror på en konkret vurdering av aktiviteten, formålet med aktiviteten og hvordan aktiviteten inngikk i kurset eller seminaret.

Det er en vanskelig vurdering om en skaden skjedd på kurs eller seminar under fritidslignende aktiviteter er en yrkesskaden, og en rekke momenter vil spille inn i vurderingen. For en arbeidstaker som blir skadet er det ofte vanskelig å vite hvilke momenter som er sentrale i vurderingen av arbeidstakerens skade og det anbefales å ta kontakt med advokat for bistand.

Hva bør man gjøre dersom man blir påført en personskade på kurs eller seminar?

Blir man påført en personskade på kurs eller seminar bør man ta kontakt med advokat med engang, for en vurdering av om skaden vil kunne godkjennes som en yrkesskade eller ikke.

Advokaten vil også kunne bistå med hvilken dokumentasjon som bør fremskaffes og fremlegges samtidig med at man søker om å få skaden godkjent som en yrkesskade hos NAV og yrkesskadeforsikringen, for å unngå et avslag.