Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Nedbemanning

Nedbemanning
Del oss

For en virksomhet som går dårlig kan det være helt nødvendig å foreta en nedbemanning. En nedbemanning betyr at bedriften kutter antall årsverk og virksomheten reduserer dermed sine lønnskostnader.

Nedbemanning

Permittering – midlertidig besparelser

En bedrift som permitterer sine ansatte vil også oppnå en besparelse. Lønnskostnadene reduseres, likevel bare foreløpig. Arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiveren er fritatt for lønnsplikt i permitteringsperioden, men arbeidsforholdet som sådant består.

Nedbemanning og regler for oppsigelse

Dersom en bedrift velger å nedbemanne, må den følge bestemte saksbehandlingsregler for at oppsigelsene skal være gyldig. Blant annet må det gjennomføres drøftelser med de ansatte og deres tillitsvalgte. Ved såkalte masseoppsigelser kommer egne saksbehandlingsregler til anvendelse.

Virkninger av nedbemanning er altså at de berørte arbeidstakernes arbeidsforhold opphører. En arbeidstaker som er oppsagt grunnet nedbemanning, vil imidlertid kunne ha fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet i ett år fremover. En slik fortrinnsrett gjelder for arbeidstakere som han vært ansatt i minst 12 måneder i de to siste årene.