Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Avskjed

Avskjed
Del oss

I tilfeller hvor en ansatt har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver kunne meddele avskjed istedenfor oppsigelse. En avskjed innebærer at arbeidsforholdet bringes til opphør med umiddelbar virkning, og arbeidstakers rett til å arbeide og arbeidsgivers plikt til å betale lønn med det bortfaller uten oppsigelsestid.

Avskjed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En beslutning om avskjed er forbeholdt arbeidsgiver, og er en streng sanksjon mot arbeidstakers forsømmelse av plikter i arbeidsforholdet.

Saklig grunn for avskjed

Adgangen til å meddele avskjed er begrenset til de unntakstilfeller hvor den ansatte har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Hvorvidt en handling oppfyller disse kraven, vil bero på en konkret vurdering, hvor det blant annet må tas hensyn til hva slags type arbeid det dreier seg om, arbeidstakerens stilling og omstendigheter for øvrig.

Typiske eksempler som vil kunne danne grunnlag for avskjed er:

Les mer om arbeidstakers plikter og opptreden på jobb her.

Saksbehandling ved avskjed

For saksbehandlingen og gjennomføringen av en avskjed, gjelder de samme regler som ved en alminnelig oppsigelse. Før avskjed gis, skal arbeidstaker innkalles til et drøftelsesmøte,og på denne måten få mulighet til å imøtegå grunnlaget for den varslede avskjeden.

Når beslutningen er tatt, skal avskjeden gis skriftlig, og overleveres arbeidstaker personlig eller ved rekommandert brev. Avskjedsbrevet skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rettigheter ved avskjed og de frister som gjelder for å bestride arbeidsgivers beslutning.

Ved avskjed er det av praktiske og formelle hensyn ofte viktig at saksbehandlingen skjer raskt og effektivt. Likevel må det ikke gå så fort at man hopper over ledd i saksbehandlingen. Det kan straffe seg dyrt dersom arbeidstaker bestrider avskjeden

Les mer om saksbehandling ved avskjed her.

Virkninger av avskjed

I tillegg til umiddelbart bortfall av arbeidstakers rett til å arbeide og arbeidsgivers plikt til å betale lønn, har en avskjed betydning for hvilke rettigheter en arbeidstaker som ønsker å bestride avskjeden har. En arbeidstaker som er gitt avskjed har i utgangspunktet ikke krav på å fortsette i stillingen inntil saken er avgjort. Videre vil en avskjed som ikke oppfyller lovens formkrav ikke automatisk være ugyldig, slik hovedregelen er for en formuriktig oppsigelse.

Les mer om avskjed her.