Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Etter en trafikkulykke – hva skal du tenke på?

Fronten av en bil som en knust
Del oss

Dersom du har vært uheldig og vært involvert i en trafikkulykke, er det viktig at du sørger for at du får sikret dine rettigheter. Erfaring viser at mange som har vært involvert i bilulykke, motorsykkelulykke, sykkelulykke mv., sjelden får dekket alt det de har krav på i erstatning.

Trafikkulykke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser at mange som f.eks. har vært involvert i en bilulykke først og fremst tenker på å få dekket skadene bilen er påført. De skader man evt. selv er påført kommer i andre rekke. I situasjoner hvor trafikkulykken også har medført personskade, er det særdeles viktig å ha fokus på personskaden slik at ditt eventuelle erstatningskrav ikke går tapt ved f.eks. foreldelse.

I de aller fleste tilfeller vil du som har vært innblandet i en trafikkulykke kunne ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap for både de materielle skader på kjøretøy, for ødelagt løsøre og for personskade.

Konsekvenser etter ulykker i trafikken

Vi ser dessverre ofte at en personskade etter trafikkulykke kan få store og uante konsekvenser. Skaden kan få midlertidig eller varig innvirkning på vedkommende sin muligheten til å kunne jobbe. En hel eller delvis arbeidsuførhet etter en ulykke i trafikken medfører nedgang i inntekt. Inntektsnedgangen vil igjen medføre store økonomiske ringvirkninger både for den skadelidte selv og evt. for dennes familie. Det er viktig å være klar over at du kan få dekket et påført og fremtidig inntektstap fullt ut.

I tiden etter at en er påført en trafikkskade kan det også være behov for å gjennomgå behandlinger hos bla. fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, ergoterapeut, manuellterapeut osv. Slik behandling er gjerne kostbare. Også disse merutgiftene til behandling har du krav på å få refundert.

Ménerstatning

Dersom du til tross for rehabilitering ikke blir helt frisk etter ulykken, kan du også har krav på såkalt ménerstatning. Denne erstatningsposten skal kompensere for den varige personskaden du er påført.

Du kan videre ha krav på oppreisningserstatning dersom den ansvarlige for ulykken har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Denne erstatningsposten, også kjent som tort og svie erstatning, kan i seg selv utgjøre opp mot kr. 200.000,-. Et slikt krav kan f.eks. fremsettes i en straffesak gjennom en bistandsadvokat.

I de situasjoner hvor det oppstår multi-traumer, med andre ord. hvor en person blir påført mange og store skader, ser en ofte at hjelpebehovet i etterkant blir stort. En kan ende opp som sterkt pleietrengende med behov for tilsyn og bistand i sitt hjem. I slike situasjoner hvor en f.eks. er lenket til rullestol, rullator eller er sengeliggende, vil en se at det å bo hjemme i sin egen husstand vil by på store utfordringer. De utgiftene som oppstår ved ombygging av sitt eget hjem kan en få kompensert.

Forsikringsdekning

De fleste av oss har en eller annen forsikringsdekning som vil gi et krav på erstatningsutbetaling dersom uhellet er ute. Du kan ha krav på personskadeerstatning fra ditt eget forsikringsselskap gjennom kjøretøyets ansvarsforsikring, delkaskoforsikring, kaskoforsikring eller førerulykkeforsikring. Du kan også ha krav på erstatning gjennom andre forsikringer du selv har tegnet, f.eks. reise- og ulykkesforsikring og fritidsforsikring. Du er også ofte dekket gjennom forsikringer knyttet til bankkort eller kredittkort eller gjennom medlemskap i fagforeninger eller organisasjoner.

Det er også viktig å være klar over at du kan ha krav på erstatning gjennom forsikringer den ansvarlige for ulykken måtte ha tegnet. Det vises her til bla. den lovpålagte ansvarsforsikring via bilansvarsloven.

Det finnes tilfeller hvor det ikke finnes gyldige forsikringer som vil dekke det oppståtte tap. I slike tilfeller kan en fremsette sitt krav for Trafikkforsikringsforeningen. Denne foreningen fungerer som et forsikringsselskap og sikrer dekning av påført- og fremtidig inntektstap, merutgifter, oppreisning, tilrettelegging av hjemmet, behandlingsutgifter mv.

Hvordan du skal gå frem

Dersom du er påført en skade i trafikken som f.eks. fotgjenger, syklist, passasjer på buss, trikk eller tog, som mopedist, motorsyklist eller som fører av bil, trailer eller annet kjøretøy, er det viktig at du så snart som overhode mulig kontakter en lege og får dokumentert dine skader og plager i journal. Erfaring viser at det er særdeles viktig at skadene blir dokumentert så fort som mulig og at du i etterkant regelmessig sørger for å oppsøke lege slik at det videre forløpet kan bevises.

Vi vil videre sterkt oppfordre deg til å kontakte en advokat som er spesialist på personskadeerstatning. Advokaten kan hjelpe deg med å sikre dine rettigheter og se til at du ikke faller i en av de mange fallgruver som finnes innenfor erstatningsretten. Personskadeadvokaten vil avklare hvilke forsikringsordninger som kan gi deg erstatning og sørge for at ditt krav om erstatning blir meldt inn innenfor de lovbestemte frister.

Advokaten vil i tillegg kunne gi deg råd om hvilke behandlinger du har krav på å få dekket og han vil sørge for at forsikringsselskapet gir deg riktig erstatning. I dette ligger det at advokaten har kunnskap om hvilken medisinsk spesialist det er fornuftig å benytte. Vi ser ofte at forsikringsselskapene foreslår spesialister som gjennomgående kommer til konklusjoner som er i favør av selskapene. Dette medfører at selskapet nekter å utbetale erstatning.

Fordelen med å overlate de komplekse juridiske erstatningsrettslige problemstillingene til en dyktig advokat, er at du kan ha fokus på det som er viktigst – Å bli så frisk som overhodet mulig etter trafikkulykken.

Hva koster det å bruke advokat i personskadeerstatningssaker?

Utgiften til advokat vil i de fleste tilfeller bli dekket av forsikringsselskapet eller gjennom ordningen med fri rettshjelp. Codex advokat har landets største personskadeavdeling. Våre advokater har lang og inngående erfaring med personskadesaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din personskadesak.