Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Burettslagslova

borettslagslova
Del oss

I 2003 ble det vedtatt ny lov om borettslag. De nye reglene gir større rettigheter for andelseierne.

Andelseiernes bruk av boenhet reguleres nå gjennom burettslagslova, og ikke gjennom husleiekontrakt. Når du eier en andel innebærer det at du har bruksrett til boenheten i et borettslag. Bruksretten kombineres med at du betaler et innskudd til borettslaget. Lovene kan leses i sin helhet her:

borettslagslova

Boligbyggelag eller frittstående borettslag

Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggelag, eller det kan være frittstående. Regler for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggjelag. Borettslag har som hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom.

Som hovedregel kan bare de som bor eller skal bo i borettslaget eie andel. I utgangspunktet er det kun fysiske personer som kan eie andel, dog med unntak av stat, fylkeskommune, kommune med flere som kan eie flere andeler.

Generalforsamling er øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Generalforsamling består av samtlige andelseiere, og avholdes en gang i året. Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre det gjelder vedtak om vedtektsendring, oppløsning eller lignende. Da kreves 2/3 flertall.

Andelseiers ansvar

Som andelseier har du ansvar for å vedlikeholde og evt. fornye innvendige flater, rør, utstyr, ledninger og vinduer. Ytre vedlikehold, felles ledninger/rør, bæringer og lignende har borettslaget ansvar for. Her kan det vedtektsfestes fordeling av ansvar mellom borettslaget og andelseierne.

Ved salg av andel er det i mange borettslag vedtektsfestet forkjøpsrett. Dersom det er vedtektsfestet forkjøpsrett skal bestemmelser i burettslagslova følges. Videre kan det vedtektsfestes at styret skal godkjenne ny andelseier. Styret kan kun nekte dersom det er saklig grunn til det.

Les mer om vedlikeholdsansvar i borettslag (eiendomsadvokater.no).

Utleie av andel

Ved utleie eller bruksoverlating av andel skal dette godkjennes av styret. Med godkjennelse fra styret kan andelseier leie ut i opptil 3 år dersom andelseier har brukt boenheten i minst ett av de to siste årene selv. Hovedregel er dog at andelseier skal bruke andelen selv.

Etter ny lov skal andeler registreres i grunnboken.

Flere borettslag har etablert sikringsordninger som innebærer overtagelse av risikoen borettslaget har for manglende dekning av felleskostnader. Dette skal sikre borettslaget mot eventuelle tap borettslaget kan bli påført ved at en eller flere andelseiere ikke betaler sin andel av felleskostnader.

Ønsker du ytterligere opplysninger om forhold ved å eie en borettsleilighet kan du kontakte Codex Advokat Oslo AS.