Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kjøpekontrakt bolig

Kjøpekontrakt
Del oss

Ved akseptert bud er det inngått bindende avtale om salg og kjøp av eiendom. Det anbefales at man oppretter skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper som regulerer en del forhold av betydning for partene, og som ivaretar begge parters interesser. Kjøpekontrakt skal uansett opprettes når en av partene krever det.

En kjøpekontrakt bør inneholde en del forhold som vi skal gi nærmere beskrivelse om her.

Tidspunkt for overtakelse

Kjøpesum og overtagelsestidspunkt er de to mest sentrale delene av avtalen mellom selger og kjøper. Selv om kjøpesummen er akseptabel kan uenighet knyttet til overtagelse føre til at salg og kjøp ikke kan gjennomføres. Valg av tidspunkt for overtagelse skal være i overensstemmelse med flere forhold, blant annet når selger skal overta ny bolig eller hvilket tidspunkt som er valgt for kjøpers eventuelle salg av egen bolig. Det er ikke alle som har midler til å være i besittelse av to eiendommer i en periode.

Innbetaling og depositum

Andre forhold av betydning er hvordan oppgjøret skal skje. Når skal oppgjør innbetales? Er det avtalt at kjøper skal betale depositum eller forskudd? Hva er avtalt dersom betaling fra kjøper er forsinket? Oppgjør innbetales normalt slik at det er valutert på avtalt konto på overtagelsesdagen. Depositum eller forskudd avtales i mange tilfeller for å binde opp kjøper til kjøpet. Dette skaper trygghet for selger.

Innbetaling av forskudd avviker dog fra prinsippet om ytelse mot ytelse, penger mot bolig. Dersom betaling fra kjøper er forsinket blir det normalt avtalt at kjøper belastes lovens forsinkelsesrenter, og at fullt oppgjør anses som innbetalt når også forsinkelsesrenter er betalt.

Heftelsesfri eiendom

Heftelsesfri eiendom er et annet moment i avtalen. Som hovedregel skal eiendom overleveres heftelsesfri fra selger, men i noen tilfeller overtar kjøper selgers pengeheftelser. Dette beskrives nærmere i en kjøpekontrakt.

Videre er det av betydning hva som er avtalt vedrørende tinglysing av skjøte samt eventuelt øvrige dokumenter, eks. pantedokument fra kjøpers bank. Normalt skjer tinglysing av skjøte når kjøper har innbetalt hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger.

«As is»

Ved svært mange salg er eiendommen solgt «som den er», en såkalt «as is»-klausul. Dette tas med i kjøpekontrakten. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når en eiendom har mangel avvikes til ugunst for kjøper. Dersom det er tatt forbehold fra selger ved salget, tas det inn i kjøpekontrakt. Det samme gjelder forbehold fra kjøper ved inngivelse av bud, og som er akseptert av selger ved aksept av bud. Mer informasjon om «as is»-klausulen finner du her.

Kort oppsummert er det viktig at en kjøpekontrakt regulerer alle forhold knyttet til salg og kjøp av bolig. Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring, og kan bistå ved avtaleinngåelse om salg og kjøp. Ta gjerne kontakt for bistand til utarbeidelse av kjøpekontrakt.