Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning ved trafikkulykke eller yrkesskade

Trafikkskade
Del oss

Trafikkskade

Hvis du har fått en personskade etter eksempelvis en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. En erstatning kan være betydelig, særlig hvis trafikkskaden eller yrkesskaden har gitt deg problemer med å arbeide. I et slikt tilfelle kan det være vanskelig å få den erstatningen du har krav på fra forsikringsselskapet.

Du bør derfor vite litt om hvordan et forsikringsselskap vurderer en skade og hva du kan gjøre for å bedre mulighetene til å få riktig erstatning. Her er tipsene som forsikringsselskapene ikke vil at du skal vite.

For at et forsikringsselskap utbetaler trafikkskadeerstatning eller yrkesskadeerstatning, må du som skadelidt sannsynliggjøre at det er en sammenheng mellom trafikkulykken/arbeidsulykken og de plagene du har. Dette er en vurdering om årsakssammenheng, og denne vurderingen er ofte den vanskeligste i en personskadesak.

Sammenhengen avgjøres som regel av en lege/spesialist som bl.a. vurderer medisinske journaler og andre behandlingsjournaler opp mot skadehendelsen. Denne vurderingen gjøres som regel etter fire momenter av selskapene:

  • Skadeevne
  • Akuttsymptomer
  • Brosymptomer
  • Forenelighet

Skadeevne

Forsikringsselskapene vil som regel vurdere selve ulykken og om den i seg selv har kunnet påføre noen varige personskader. De vil se hen til hva som har skjedd ved ulykken og holde dette opp mot personskaden du er påført.

Ved trafikkulykker vil det ofte være et spørsmål om hvor fort bilen eller bilene kjørte da de kolliderte. Her vil forsikringsselskapene noen ganger ønske å innhente rapporter fra eksterne sakkyndige for å finne ut av hastighetene. Noen av de firmaene som brukes av selskapene er ikke objektive, og her er det mange faktorer som man må masse på at blir med i vurderingene. En advokat som er godt kjent med personskaderetten vil vite hva man bør passe på i en slik situasjon, og du bør derfor ta kontakt med en slik advokat hvis selskapet vil innhente en sånn sakkyndig rapport.

Ved en yrkesskade er vurderingen den samme som ved trafikkskader, men her er det egenskapene ved arbeidsulykken som er avgjørende for om den anses å ha skadeevne eller ikke, for eksempel hvor langt fallet var fra stillaset, hvis det var det som skjedde i arbeidsulykken. Her skal det som utgangspunkt foreligge en rapport fra Arbeidstilsynet, og denne vil si noe om hva som skjedde ved ulykken og hvor store krefter som var involvert.

Hvis du er i stand til det så bør du derfor ta så mange bilder du kan av ulykkesstedet, slik at du kan bevise hvordan det så ut etter ulykken og at den vitterlig er årsaken til de skadene du har.

Akuttsymptomer

Det kreves også at det må foreligge smerter ganske raskt etter ulykken for at den kan anses å være årsaken til den varige skaden du har fått – som regel inntil tre dager etter at ulykken skjedde. Dette kalles akuttsymptomer.
Forsikringsselskapet vil gjerne kreve at disse akuttsymptomene fremkommer av journalen din, ellers vil de prøve å nekte deg erstatning. Dette gjør at du må oppsøke lege umiddelbart etter ulykken og sørge for at legen noterer ned alle plager og smerter du kjenner.

Pass godt på at du får orientert legen om alle plager du opplever ved personskaden – også de som der og da virker ubetydelige – små plager i begynnelsen kan bli større og dominerende etter hvert som de andre plagene blir borte. Har du ikke passet på at de plagene som gjenstår hos deg står i journalen, vil ikke selskapet tro deg når du sier at du fikk dem i trafikkulykken eller arbeidsulykken.

Du skal ikke overdrive plagene dine overfor legen, men sørg for at legen får vite om alle sider av personskaden og noterer dem ned i journalen. På denne måten har du bevis for når smertene begynte å komme hvis forsikringsselskapet skulle stille spørsmål ved personskaden.

Selv om medisinske journaler er viktige, er dette ikke det eneste du kan bruke som bevis for hvilke plager du fikk etter ulykken. Hvis du ikke har sørget for at de medisinske journalene er helt utfyllende, kan du få venner, arbeidskolleger, ambulansepersonell eller andre som vet noe om hvilke plager du har fått med personskaden, til å notere dette ned i erklæringer. Prøv ellers å tenke etter hvilke alternative bevis du kan føre for personskaden, plagene og når de oppsto.

Brosymptomer

Det må også foreligge såkalte «brosymptomer» fra akuttfasen frem til en kronisk senfase. Dette betyr at smertene må være der mer eller mindre hele tiden fra kort tid etter ulykken.

Pass derfor veldig godt på at du jevnlig går til legen og får legen til å skrive ned hvilke plager du har ved personskaden – selv om de er konstante hele tiden og uten noen utvikling. Hvis du unngår legen i noen uker, slik at det i journalen kan virke som at det ikke har vært noen plager i denne perioden, vil forsikringsselskapet gripe dette begjærlig og si at plagene har forsvunnet. Når plagene senere noteres ned igjen i journalen vil selskapet anføre at personskaden må skyldes noe annet enn ulykken og de vil nekte deg erstatning.

Hvis du jobber som vanlig etter ulykken, vil selskapet bruke dette som et argument for at personskaden etter ulykken ikke har gitt deg noen ervervsmessig uførhet. Den som biter tennene sammen og gjør sitt beste, «straffes» derfor av forsikringsselskapene hvis det senere viser seg at må gi opp arbeidet. Da vil selskapet anføre at den ervervsmessige uførheten ikke skyldes ulykken, men andre forhold. Da vil selskapet nekte deg erstatning.

Som ved akuttsymptomene, er det heller ikke ved brosymptomene bare legejournaler som kan være bevis for at du har hatt personskaden hele tiden. Også her kan du føre andre typer bevis for smertene og personskaden.

Forenelighet

Personskadens utvikling må være forenelig med alminnelig medisinsk viten. Alle sykdommer forventes å følge noenlunde den samme utviklingen, i alle fall i hovedtrekk. Slik er det også ved personskader. Den diagnosen du får vil ha et forventet forløp, og forsikringsselskapet vil undersøke din skadeutvikling nøye og holde dette opp mot hva som er forventet av diagnosen.

Selv om du har vært påpasselig med å få notert ned alle dine plager i medisinske journaler, kan ditt krav om erstatning bli avslått hvis legen/spesialisten ikke konkluderer med at personskaden din er en følge av ulykken. Forsikringsselskapene bruker mange leger som nesten aldri konkluderer i favør av skadelidte. Pass derfor på at du aldri lar deg undersøke av en spesialist før du har forhørt deg med en advokat som er spesialist på personskaderett. En advokat som jobber mye med personskaderett vil vite hvilke spesialister du må holde deg unna.

Hvis du ikke har engasjert advokat når forsikringsselskapet vil sende deg til en spesialist, så er dette det seneste tidspunktet du må engasjere advokat i saken din på. Ellers er sannsynligheten stor for at du vil bli lurt og ikke få den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med en av våre advokater

Codex advokater har landets største personskadeavdeling. Våre advokater har lang og inngående erfaring med personskadesaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskade.