Siste innlegg

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Pasientskadeloven

Skjer det en feilbehandling på et sykehus, eller har en pasient blitt påført en skade som er særlig stor og uventet under behandling, kan pasientskadeloven gi rett til erstatning. Svikt i helsehjelp Pasientskadeloven gir deg som pasient rett til erstatning…
Read more

Personskade

Penger og kalkulator

Personskadeerstatning

Blir man utsatt for en personskade kan man oppleve at livet blir endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli store og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og tap av arbeidsinntekt. Det kan være vanskelig å håndtere sin sak om personskadeerstatning…
Read more

Personskade

Bunke med dokumenter

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for en yrkesskade, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos Yrkesskadeforsikringsforeningen, også kalt YFF. Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter å være medlem av…
Read more

Personskade

Mann som balanserer flytteesker

Begrep – Tuen som velter lasset

Begrepet «tuen som velter lasset» anvendes ofte ved vurdering av vilkåret om årsakssammenheng mellom en ulykke og personskade. Vilkåret om årsakssammenheng er et av tre hovedvilkår som må være oppfylt for å kreve personskadeerstatning. Det første vilkåret er ansvarsgrunnlag, og…
Read more

Personskade

Arbeidere på en byggeplass

Rettigheter ved yrkesskade

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet (skadelidte) er yrkesskadedekket. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse som har skjedd i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset…
Read more

Personskade

Arbeidere på en byggeplass

Vanligste yrkesskade

Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyser at det skjer rundt 100.000 arbeidsulykker i Norge hvert år. Noen arbeidsulykker er alvorlige og medfører omfattende personskader. Andre er mindre alvorlige og medfører kun mindre personskader. Statistisk sentralbyrå fører statistikk over hvor mange arbeidsulykker som hvert…
Read more

Personskade

Yrkesskader i forsvaret

 Erstatnings/forsikringsordninger som et etablert for å gi vernepliktige soldater et erstatningsrettslig vern i tiden man avtjener førstegangstjenesten. Selv om vernepliktige ikke er ansatt i Forsvaret eller mottar ordinær lønn, så defineres vernepliktige i yrkesskadeforsikringsloven som arbeidstakere. Yrkesskadeforsikringsloven gir den vernepliktige…
Read more

Personskade